Đào tạo các kỹ năng : Bán hàng , lãnh đạo đội nhóm , lập mục tiêu , kỹ năng giao tiếp , kỹ năng đàm phán , quản lý tài chính , đẩu tư , thuyết trình .