Thiếu tình YÊU THƯƠNG mọi thứ sẽ ƯƠN THIU

Thiếu tình YÊU THƯƠNG mọi thứ sẽ ƯƠN THIU
Yêu thương nghĩa là trong mọi hoàn cảnh không yêu thì cũng Thương 🙂
Còn người ta đúng ý Mình thì Mình thương, sai ý mình mình ghét đó gọi là YÊU GHÉT 🙂
Bạn chọn sống YÊU THƯƠNG hay YÊU GHÉT ???!!!

Leave a Comment