Không sợ Đường XA Chỉ sợ Đường SAI

Không sợ Đường XA Chỉ sợ Đường SAI
1.000 lần NỖ LỰC không bằng 1 lần CHỌN LỰA ĐÚNG
Muốn Tiền bạc Đủ Đầy, Thoải mái phải học làm Kinh Doanh “Phi thương bất phú”
Làm kinh doanh thì phải chọn lựa:
+ Sản Phẩm Tốt, Hữu ích
+ Thị trường Rộng lớn hoặc thị trường nhỏ mà cao cấp
+ Năng lực, Chiến lược Phù hợp